Visie & doelstelling

Visie

Met als doel de overgang naar een duurzame samenleving te vergemakkelijken en te versnellen, willen we impact creëren door maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en maatschappelijk verantwoord investeren (MVI) actief te promoten.

Het team

Missie

Het is onze missie om transparantie, sociale verantwoordelijkheid en duurzaam gedrag op financiële markten te bevorderen. Tegelijk willen we de kennis hierover vergroten door o.m. onderzoek en studiewerk uit te voeren. 


We proberen dit te bereiken door specifieke diensten en producten te ontwikkelen, zoals kwaliteitslabels, audits en certificering van financiële en niet-financiële producten.


Ons aanbod werd doorheen de jaren uitgebreid en kan ondertussen worden samengevat in drie pijlers. De initiële focus - het ontwikkelen en implementeren van ons eigen duurzaamheidsbeleid - werd aangevuld met twee nieuwe werkdomeinen: ondersteuning op maat en maatschappelijke inbedding.


In de rubriek 'wat doen we', vind je meer informatie over elk onderdeel.

De rode draad in onze werking is de samenwerking met investeerders, spaarders, financiële instellingen, bedrijven, overheden en ngo’s. Hoewel Forum Ethibel een Belgische organisatie is, overschrijdt het netwerk waarmee we de dialoog aangaan onze landsgrenzen. Door overleg met verschillende belanghebbenden trachten we maximale sociale impact te bereiken en bij te dragen aan een meer duurzame samenleving.

 In onze werking hechten we belang aan 4 kernwaarden:

Een stukje geschiedenis