Maatschappelijke impact

Onderzoek & sociale audits

De werking van Forum Ethibel bestaat uit drie grote pijlers: ‘Trendsetter’, ‘Ondersteuning op maat’ en ‘Maatschappelijke inbedding’. De derde pijler reflecteert ons doel om maatschappelijke meerwaarde te creëren en bij te dragen aan de samenleving.

We realiseren dit enerzijds door onderzoek en studies uit te voeren en, anderzijds door sociale audits te organiseren.

Sociale audits

Een van de opdrachten van Forum Ethibel is het uitvoeren van sociale audits: het bepalen van de sociale impact van een organisatie. Waar financiële audits de financiële gezondheid van een bedrijf aantonen, duidt een sociale audit op de sociaal-ethische gezondheid van een bedrijf.

Een sociale audit is een proces waarbij er een dialoog wordt opgestart tussen een bedrijf en diens belanghebbenden. De dialoog gaat na in welke mate een bedrijf voldoet aan zijn/haar missie en de verwachtingen van de aandeelhouders. Sociale audits zijn hierom een mooi samenspel van harde, kwantitatieve data in combinatie met dialoog en visie van betrokken partijen. 

Solid'R

Forum Ethibel voert jaarlijks sociale audits uit in opdracht van Ressources - de federatie van ondernemingen binnen de sociale economie (SEC). 


Ressources ontwikkelde Solid’R: een ethisch label voor organisaties in de sociale economie die actief zijn in recyclage, inzameling en verkoop van tweedehands textiel en goederen en die vrijwillig bepaalde ethische en solidariteitsprincipes respecteren. Via het label worden deze spelers onderscheiden van particuliere spelers in de hergebruik- en recyclagemarkt.


Het Belgische label werd in 2018 tot op Europees niveau getild. Sindsdien werden de 17 organisaties met het label, aangevuld met 6 nieuwe leden.

ERSIS

Sinds 2001 was Forum Ethibel aangesteld om jaarlijks mee te werken aan het Vlaamse Milieurapport (MIRA), gecoördineerd door de Vlaamse Milieumaatschappij. Dit rapport, waarvoor wij het onderdeel ‘duurzaam sparen en beleggen’ schreven, verzekert de wetenschappelijke onderbouwing voor de planning van het milieubeleid. Sinds 2021 nam het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) de rol van de Vlaamse Milieumaatschappij over inzake de samenwerking met Forum Ethibel. De MIRA-studie werd omgedoopt tot ERSIS-studie, wat staat voor:

‘Ethibel Research on Sustainable Investment and Savings'.

De ERSIS-studie bestaat uit twee delen:

1. Duurzaam sparen en beleggen in België': statistieken en concrete cijfers.

2. 'Inzicht in duurzame investeringen': beschrijvingen van trends en ontwikkelingen binnen MVI, opkomende vraagstukken en interviews met sleutelfiguren op de markt.

Het doel van deze studie is om de ontwikkelingen rond duurzaam investeren bij te houden. Zo willen we tegemoet komen aan het gebrek aan informatie en begrip, wat nog vaak een verhindert dat de stap naar duurzaam investeren wordt gezet. Verder willen we meer transparantie creëren op de financiële markt. Dit zijn de redenen die ons drijven om de marktontwikkelingen in kaart te brengen zodat we het draagvlak voor maatschappelijk verantwoord investeren (MVI) trachten te vergroten, richtlijnen ontwikkelen én MVI promoten en faciliteren.

* In 2017 werd er uitzonderlijk geen MIRA-studie uitgeschreven. Er werden wel statistieken bijgehouden die terug te vinden zijn op de website van MIRA.  

Publicaties - Duurzaam sparen en beleggen in België

Voorgaande studies

Ad hoc opdrachten

Naast de jaarlijkse MIRA-studie, voert Forum Ethibel verschillende ad hoc opdrachten uit. Deze opdrachten komen vanuit verschillende hoek en omvatten onderzoeksopdrachten, beoordelingsopdrachten, vormingsopdrachten en vragen omtrent methodologie. Hieronder vind je enkele voorbeelden van opdrachten die Forum Ethibel de laatste jaren heeft uitgevoerd.

Onderzoeksopdrachten


The Shift

Studie over klimaatverandering en (des)investeringen in fossiele brandstoffen. Het onderzoek resulteerde in een lerend netwerk met institutionele beleggers, dat zich in 2018 heeft ontwikkeld en gericht is op actieve bevordering en ondersteuning van klimaatvriendelijke investeringen.


Vormingsopdrachten


VVSG

In kader van het Leertraject Ethisch Bankieren droeg Forum Ethibel bij aan enkele infosessies omtrent duurzame financiering voor steden en gemeenten. Er werden handvaten geboden om aan de slag te gaan met ethische investeringen, om dit op een transparante manier te organiseren, om rendement en maatschappelijke meerwaarde te verzoenen, ...


11 11 11

Forum Ethibel ontwikkelde vormingen voor lokale overheden omtrent duurzame financiering. De sessies belichtten de duurzame en financiële keuzes van steden en gemeenten en welke mogelijkheden hierin bestaan.

Beoordelingsopdrachten


Award for Best Belgian Sustainability Report

Award voor bedrijven en andere entiteiten die, naast de financieel-economische informatie, ook transparant rapporteren over welzijnsaspecten en hun impact op het milieu. Georganiseerd door het Instituut van Bedrijfsrevisoren en The Shift. Forum Ethibel draagt bij als jurylid.


Methodologisch advies

Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV)

Onderzoek naar de MVI-inhoud van de thesaurieportefeuille:
PMV bracht de maatschappelijke meerwaarde van haar investeringen in kaart en ontwikkelde een kader voor verschillende afdelingen van het bedrijf, rekening houdend met de 3 P’s (people, planet, profit) en goed bestuur. De oefening vergt een kwalitatieve benadering en bijgevolg grote betrokkenheid van de medewerkers. Forum Ethibel zocht mee naar een balans tussen een duidelijk vooropgesteld proces & referentiekader en betrokken engagement van de medewerkers.