Ons duurzaam universum

Het Investeringsregister van Forum Ethibel reflecteert ons eigen duurzame universum. Het register bestaat uit bedrijven en landen, zorgvuldig geselecteerd op basis van ESG-data en diens beoordeling door een team van experten (de Registercommissie).

De samenstelling streeft naar een evenwichtige sectorale en geografische spreiding. Het doel is ervoor te zorgen dat fondsbeheerders een financieel en technisch gezonde portefeuille kunnen samenstellen op basis van ons register.


Selectie: data

Aan de beslissing over welke bedrijven/landen al dan niet worden opgenomen in het register gaat een heel proces vooraf. Het startpunt hiervan is data over bedrijven, sectoren en ESG-scores, die we verkrijgen van de dataprovider Moody’s ESG Solutions.


Dit onafhankelijk ratingbureau – gespecialiseerd in audits naar maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) - voert bedrijfsevaluaties uit. Ze doen dit in eerste instantie op basis van jaarverslagen, websites en openbare rapporten. Daarnaast contacteren ze de bedrijven zelf om extra informatie te verkrijgen en betrekken ze belanghebbenden – zoals vakbonden en milieuorganisaties - om een multidimensionaal perspectief te bekomen.


Selectie: criteria

De informatie van Vigeo Eiris wordt door ons onderworpen aan een ‘duurzaamheidsfilter’: niet-financiële criteria die bepalen of een bedrijf, een instelling of een overheid al dan niet wordt opgenomen in het register.
De filter bestaat uit een negatieve en een positieve benadering.

Negatieve/uitsluitingscriteria: Detecteren van bedrijven en landen die verwijderd of uitgesloten worden van het universum op basis van niet-duurzame en onethische criteria.

Bedrijven:

Landen:

Betrokkenheid bij bewapening, tabak, kernenergie en gokspelen

 • Oorlog, conflicten of ernstige crisissituaties
 • Overheden die arbeids- of mensenrechten schenden

Positieve criteria: Identificeren van bedrijven en landen die op het vlak van duurzaamheid reeds een degelijke en geloofwaardige weg hebben afgelegd en/of een businessplan hebben opgesteld dat bijdraagt aan een duurzamere wereld

Bedrijven:

Evaluatie binnen de sector: we houden rekening met de mate waarin een bedrijf wordt blootgesteld aan belangrijke sectorale uitdagingen en sectorgebonden mogelijkheden en risico’s.


Selectie op basis van het erkennen van en handelen naar hun maatschappelijke verantwoordelijkheid door:

 • Een duidelijk en ambitieus beleid te formuleren
 • Effectieve middelen toe te kennen
 • Meetbare resultaten aan te tonen


In deze beoordeling, spelen de principes van UN Global Compact een cruciale rol. De 10 principes – omtrent milieu, mensen- en arbeidsrechten en anticorruptie en marktethiek - maken integraal deel uit van onze criteria.  

Landen:

3 groepen positieve indicatoren

 • Milieubescherming
 • Rechtsstaat
 • Inzet voor sociale bescherming & solidariteit

Andere criteria: Naast negatieve en positieve criteria, worden ook omstreden onderwerpen en controverses in rekening gebracht.

Omstreden of controversiële activiteiten

= activiteiten die aanleiding geven tot discussie.
Bedrijven betrokken bij omstreden activiteiten worden geval per geval bekeken en kunnen worden uitgesloten van het register. Volgende onderwerpen worden door Forum Ethibel als controversieel beschouwd: alcohol, dierenwelzijn, fossiele brandstoffen, genetisch gemodificeerde organismen, gevaarlijke chemicaliën en de seksindustrie. Klik hier om ons beleid hieromtrent na te lezen (enkel beschikbaar is het Engels).

Kwesties of controverses

Ook bedrijven betrokken bij belangrijke kwesties of controverses worden individueel geëvalueerd. Dit zijn bedrijven die in opspraak komen voor bepaalde praktijken, die tot uiting komen bij conflicten, rechtszaken en schandalen. Essentiële factoren – zoals frequentie, ernst en de manier waarop een bedrijf reageert - bepalen hoe sterk de controverse doorweegt en of deze bedrijven al dan niet worden opgenomen in het register.


Uitkomst

Toekenning van een score

De beoordeling van elk bedrijf resulteert in de toekenning van een score: een weergave van hoe een bedrijf presteert ten opzichte van andere bedrijven in dezelfde sector. Er zijn 6 mogelijke scores:

 • A = Pionier: uitzonderlijk sterk of vernieuwend
 • B = Best in class: bedrijven met de beste scores binnen hun sector
 • C = Boven het sectorgemiddelde
 • D = Onder het sectorgemiddelde
 • E = Ver onder het gemiddelde en/of niet transparant
 • M = Grote betrokkenheid bij activiteiten gerelateerd aan bewapening, gokspelen, kernenergie of tabak

Bedrijven met scores A, B & C worden opgenomen in het Register.
Bedrijven met scores D & E worden uitgesloten van het Register.
Bedrijven met score M worden automatisch uitgesloten van het Register. 


Een dynamische entiteit

Het investeringsregister is een dynamisch gegeven met systematische updates.

Er worden minstens 6 herzieningen per jaar georganiseerd en elke sector wordt binnen de 2 jaar opnieuw geëvalueerd. We kijken niet alleen naar de huidige situatie waarin een bedrijf zich bevindt, maar brengen ook de dynamiek van de organisatie in rekening: de inspanningen die reeds werden gedaan en de mogelijke evolutie hierin. Scores bieden slechts een momentopname, waardoor het belangrijk is om bedrijven in het register vaak opnieuw te screenen. Het beoordelingsproces is elke keer hetzelfde. Als resultaat kan een bedrijf de huidige score behouden, een betere of slechtere score krijgen toegekend en opgenomen worden in of uitgesloten worden van het register.

Elke onderneming wordt op de hoogte gehouden van de evaluaties en de in- of exclusie van het register. Aansluitend worden de conclusies van de evaluaties steeds gedeeld met het grote publiek. 
Afbeelding